हा पक्षी आहे पण याच्या पाठीवर झेब्रा या प्राण्याच्या अंगावर असतात तसे पट्टे असतात...ओळखा पाहू...