बडबडगीत मनीमाऊ

दिंनाक: 15 Apr 2020 22:35:21


 

 

मनीमाऊ मनीमाऊ

         छोटे तुझे कान

         अंग किती मऊ छान ।।१।।

मनीमाऊ मनीमाऊ

           असे तुझे का बरे

            डोळे घारे घारे ।।२।।

मनीमाऊ मनीमाऊ

            फिरून इकडे तिकडे

            उंदीर मामाला पकडे ।।३।।

मनीमाऊ मनीमाऊ

             डोळे मिटून खाते काय

              दुधावरची साय ।।४।।

मनीमाऊ मनीमाऊ

              मोती दिसताच होते सुरू

              शेपटी हालवून गूर्रर्र गूरू ।।५।।

मनीमाऊ मनीमाऊ

             खुदकन हसते

             मिशीतल्या मिशीत

             नजर चुकवून आईची

              शिरते माझ्या कुशीत ।।६।।

 

-लता कोंडे

पौडफाटा पुणे