कसे लागले शोध

दिंनाक: 31 Mar 2019 13:29:16


डोळे उघडून बघा आमच्या भोवती घडते काय,

कसे लागले शोध, शास्त्रज्ञांनी केले काय.

झाडाखाली बसला होता न्यूटन गृहपाठ करत,

सोडवायचे गणित त्याला बसला होता सोडवत,

इतक्यात त्याच्या डोक्यात धपकन सफरचंद पडले,

प्रश्न आणि टेंगूळ त्याच्या डोक्यात एकदम आले,

‘फळ खालीच पडले कसे, वर का नाही गेले?’

नियम गुरुत्वाकर्षणाचे न्यूटनने शोधले

आई त्याची म्हणते त्याला ‘टेंगुळाचे काय?’

जेम्स वॅट म्हणे लहानपणी फारच अबोल होता,

आत्यासोबत एके दिवशी चहा करीत होता,

किटलीवरचे झाकण आणि फडफड करीत होते

वाफेवरचे झाकण आणि फडफड करीत होते

वाफेच्या ह्या शक्तीची त्याला कल्पना आली,

वाफेवरच्या इंजिनाची गाडी धावू लागली,

आत्या म्हणे ‘लागला शोध, चहा घेतोस काय?’

आर्किमिडीज एके दिवशी अंघोळ करीत होता,

राजाचा सोनेरी मुकुट डोक्यात घुमत होता,

राजाच्या मुकुटातली भेसळ शोधू कशी,

विचार करत करत त्याने पाण्यात मारली ढुशी,

पाणी सांडले बाहेर, त्याच्या डोक्यात प्रकाश पडला,

उघडा पळाला आर्किमिडीज तत्त्वाचा शोध लागला,

राजा म्हणे, ‘शाब्बास! पण तू उघडा कसा काय?’

-    प्रथमेश किशोर पाठक