भाषिक खेळ- भाग ९

दिंनाक: 09 Jan 2018 15:37:33


खालील आकृत्यांमध्ये काही वाक्प्रचार दडलेले आहेत. ओळख पाहू !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उत्तरे उद्याच्या भागात

कालच्या भागाचे उत्तर 


 

 

 

 

 

 

-प्रतिनिधी 

[email protected]