"पालक म्हणून घडताना"-प्रगती बालक मंदिर येथील उपक्रम